Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Zakonski osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju (Sl. Glasnik broj 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

Referentni standard: SRPS A.L2.003 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika

Organizacija primenjuje praktične metode i sredstva za realizaciju procesa procene rizika, uklјučujući raspodelu odgovarajućih resursa za proces procene rizika.

Procena rizika mora da obuhvati sledeće:

 1. dokumentovane procese i procedure;
 2. informatičku podršku;
 3. osposoblјene lјudske resurse i
 4. ostale resurse neophodne za svaku fazu procesa procene rizika.

Organizacija koja pruža usluge procene rizika ili vrši procenu rizika za sopstvene potrebe, mora da:

 1. ispunjava svu relevantnu  pravnu regulativu primenlјivu na delatnost organizacije;
 2. osigura sebe od odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati u njenom radu;
 3. poseduje informatičku opremu i odgovarajući softver koji obezbeđuju nesmetanu, pravilnu i sistematičnu upotrebu obrazaca i alata za procenu rizika propisanih u ovom standardu i evidencije o procesu procene rizika;
 4. koristi dostupne evidencije, saznanja i baze podataka nadležnih organa o rizicima;
 5. imenuje osobu za poslove menadžera rizika;
 6. u proceni rizika obuhvati sledeće grupe rizika:
  1. rizike opštih poslovnih aktivnosti;
  2. rizike po bezbednost i zdravlјe na radu;
  3. pravne rizike;
  4. rizike od protivpravnog delovanja;
  5. rizike od požara;
  6. rizike od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
  7. rizike od eksplozija;
  8. rizike po životnu sredinu;
  9. rizike u procesu upravlјanja lјudskim resursima;
  10. rizike u oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacionih sistema.

Organizaciji se preporučuje da u proceni rizika obuhvati i sledeću grupu rizika:

 • rizike od neusaglašenosti sa standardima.

Proces procene rizika se završava izradom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obuke za izradu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja i priprema za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP, se realizuju u GloSec akademiji.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.