Procena rizika od katastrofa

Procena rizika od katastrofa

Zakonski osnov: Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (Sl. Glasnik broj 87/2018)

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, izuzev saveza, klubova i udruženja; privredna društva, zdravstvene ustanove izuzev apoteka; predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici.

Privredna društva i druga pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja, izrađuju Procenu rizika i za te organizacione celine.

Procenu rizika izrađuju i donose i pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta.

Spremnost je ključna u suočavanju s mogućim katastrofama i njihovim posledicama. S obzirom na to, procena rizika od katastrofa je značajan korak u obezbedjivanju spremnosti I sigurnosti poslovanja.

Glosec tim licenciranih menadžera rizika izlazi na teren, prikuplja informacije i vrsi identifikaciju, analizu i ocenu rizika od katastrofa. Glosec tim analizira poslovanje, uključujući infrastrukturu, procese i ljude, i izradjuje detaljan akt o proceni rizika od katastrofa.

Akt o Proceni rizika od katastrofa sadrži detaljan Izveštaj o vrstama rizika, scenarijima za neželjeni događaj sa najgorim mogućim posledicama, veličini i kategoriji rizika, kao i preporuke za smanjenje rizika. S procenom rizika od katastrofa, organizacija će moći da preduzme mere za smanjenje rizika od katastrofa koje se detaljnije razrađuju u Planu smanjenja rizika od katastrofa.

Uključujući procenu rizika od katastrofa u strategiju upravljanja rizikom i planom za nastavak kontinuiteta poslovanja, organizacija će biti spremna da smanji rizik i spremno reaguje u slučaju katastrofe.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.