Politika privatnosti i uslovi korišćenja

1. Uvod

Ova Politika privatnosti odnosi se na sajt S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST (www.glosec.rs) koji uređuje S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST.

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

2. Saglasnost 

Korišćenjem www.glosec.rs dajete saglasnost na uslove ove Politike privatnosti. S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST zadržava pravo da povremeno izmeni uslove iz ove Politike privatnosti, o čemu ćete biti obavešteni.

3. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Vrsta i količina podataka koje primamo i čuvamo zavisi od načina na koji koristite sajt S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST. Možete da pristupite većini stranica na sajtu bez otkrivanja Vašeg identiteta ili bilo kog podatka o ličnosti. Naši mrežni serveri prikupljaju anonimne logove tokom korisničke posete našem sajtu kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za njegovo unapređenje, kao i prilikom slanja upita na stranici sa formularom koji korisnik sajta popunjava, po želji.

3.1. Kontakt

obrazac/kontakt putem e-maila

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca ili putem e-maila, postupamo naravno poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao korisnika naše internet stranice.

Ako učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Molimo vas da u slobodna polja ne unosite imena ili slične podatke, što bi nam omogućilo da zaključimo o kome se radi bilo da je reč o vama ili drugim licima. U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Detalji o obradi podataka u vezi anketa su regulisani pravilima zaštite podataka svake pojedinačne ankete.

Generalno ne prenosimo podatke trećim licima. Izuzetno, podatke će po našem nalogu obrađivati naši partneri (obrađivači). Svi naši partneri su izabrani na veoma pažljiv način i ugovorom su obavezani na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Rezultati naših anketa se načelno koriste samo za naše potrebe. Generalno ne prosleđujemo te podatke trećim licima, osim ako ste nam za to dali izričitu saglasnost.

Sve lične podatke koje nam dostavite prilikom postavljanja nekog pitanja (sugestije, pohvale ili kritike) preko naše internet stranice ili putem e-maila, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od 90 dana nakon davanja konačnog odgovora.

3.2. Obrada podataka u promotivne svrhe

Uz vašu saglasnost beležimo vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice i newsletter-a. Praćenje ponašanja korisnika pre svega podrazumeva podatke o odeljcima na kojima ste se zadržavali i koje linkove ste koristili. Na taj način možemo kreirati personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo eventualno naše obraćanje u obliku newsletter-a ili promotivnog materijala bolje prilagodili vašim ličnim interesovanjima, a time poboljšali našu ponudu.

Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka član 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (pristanak).

U svakom trenutku i potpuno besplatno možete da uložite prigovor na obradu podataka u gore pomenute svrhe i to putem svakog kanala komunikacije. Nakon što uložite prigovor nećemo više obrađivati vaše podatke pri čemu prigovor ne utiče na obradu koja je vršena na osnovu pristanka pre prigovora. U tu svrhu je dovoljno da pošaljete e-mail ili pismo putem pošte na kontakt adresu navedenu pod tačkom 10.

Generalno ove podatke ne prosleđujemo trećim licima.
Ukoliko opozovete svoj pristanak za individualno oglašavanje ili se ne slažete sa određenim promotivnim aktivnostima, vaše podatke ćemo obrisati iz odgovarajuće mailing liste.

Ukoliko uložite prigovor, vaša kontakt adresa biće blokirana za dalju obradu podataka u reklamne svrhe.

Napominjemo da se u izuzetnim slučajevima, čak i nakon prijema vašeg prigovora, može dogoditi poneka pošiljka reklamnog materijala. To je tehnički uslovljeno vremenom koje je potrebno za pripremu reklamnog materijala i ne znači da ne poštujemo vaš prigovor. Hvala vam na razumevanju.

3.3. Slanje newslettera

Imate mogućnost da se na našoj internet stranici prijavite za naš newsletter. Ako ste pristali da primate naš newsletter, koristimo vašu e-mail adresu i eventualno vaše ime za slanje edukativnog ili informativnog sadržaja, kao i informacija o naši uslugama. Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera.

Uz vašu saglasnost, beležimo vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.rsgroup.rs i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način možemo kreirati personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje reklamne ponude od strane S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST u obliku newslettera ili promotivnog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšali našu ponudu.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vašu saglasnost za prijem newslettera ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu možete naći na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke.

Ako smo za slanje newslettera angažovali eksterne partnere, oni su obavezani ugovorom u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Svako dalje obelodanjivanje podatka trećim licima je isključeno.

3.4. Metapodaci

Naš vebsajt možete koristiti sa ili bez davanja bilo kakvih ličnih podataka, u zavisnosti od potrebe konkretne situacije. U slučaju da ne ostavljate podatke o ličnosti, S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST može prikupljati samo metapodatke na osnovu Vašeg korišćenja istih i to stranicu sa koje ste došli do našeg vebsajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip web-pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača.
Naša internet stranica sadrži vezu ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovim Obaveštenjem o privatnosti i kolačićima. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama o privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST ne snosi odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

3.5. Treće strane
3.5.1. Ostali primaoci

S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja, preuzimanja ili druge statusne promene S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

3.5.2. Međunarodni prenos podataka o ličnosti

U slučaju da lične podatke prosleđujemo primaocima izvan zemalja koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prosleđivanje podataka se vrši samo u slučaju da je EU potvrdila odgovarajući stepen zaštite podataka, ukoliko je sa primaocem podataka ugovoren odgovarajući stepen zaštite podataka ili ukoliko nam vi za to date saglasnost.

3.6. Pravni osnov za obradu

Obradu Vaših podataka o ličnosti možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:

  • Dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha;
  • Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;
  • Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;
  • Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih ili životno važnih interesa – Vaših ili drugog fizičkog lica;
  • Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam zakonom dodeljena;
  • Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete, odnosno maloletna osoba;

Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate određene servise, pogodnosti i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje Vaših podataka o ličnosti ne povlači sa sobom druge pravne posledice po Vas.

3.7. Vaša prava

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, možete opozvati saglasnost u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće.
Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (i) da tražite pristup i uvid u Vaše podatke o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite prenosivost podataka, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti.
Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na način naveden ispod, u odeljku 6 “Kontaktirajte nas”. Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka se prigovarate i iz kojih razloga. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran. S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.
U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.

4. Kolačići i druge tehnologije praćenja – Izjava o korišćenju kolačića

Ovaj vebsajt i kao i većina sajtova, može koristiti male tekstualne datoteke koje se zovu kolačići. Ova sekcija pruža informacije o tome šta su kolačići, koje kolačiće S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST može koristiti i kako se mogu kontrolisati.
Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled ove stranice (Vašem pretraživaču) prilagođene da prihvate kolačiće koje koristimo, i nastavite da koristite naš sajt, podrazumevaćemo Vaš pristanak. Ako ne želite da primate kolačiće, možete postaviti svoj pretraživač tako da ih ograniči ili blokira. Svi savremeni pretraživači omogućavaju da promenite podešavanja kolačića i obično se nalaze u meniju ‘opcije’. Međutim, onemogućavanje kolačića može značiti da sajt S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST neće raditi kao što je očekivano.

4.1. Šta su kolačići?

Kolačići su tekstualne datoteke sa malim količinama informacija koje Vaš uređaj preuzme kada posetite sajt. Kolačići se zatim vraćaju na prvobitnu stranicu pri svakoj narednoj poseti ili na drugu stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići se često koriste jer omogućavaju sajtu da prepozna korisnički uređaj i time poboljša funkcionalnost.

4.2. Kako S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST može koristiti kolačiće?

Kako bi naš sajt radio što bolje, možemo koristiti kolačiće koji uključuju:

  • Pamćenje parametara Vaših pretraga
  • Omogućavanje dodavanja komentara na našem sajtu

Ne postoji način da se ovi kolačići spreče, osim da ne koristite sajt.

4.3. Kolačići društvenih mreža

Da biste jednostavno delili naš sadržaj na društvenim mrežama naš sajt ima dugmad za deljenje. Stepen zaštite privatnosti podataka će se razlikovati od društvene mreže do društvene mreže, i zavisiti od podešavanja privatnosti koju ste izabrali na ovim mrežama.

4.4. Kolačići za anonimno prikupljanje statistike o posetiocima

S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST može koristiti kolačiće za sakupljanje statističkih podataka o posetiocima, kao što su: koliko ljudi posećuje naš sajt i koju vrstu tehnologije koriste (npr. operativni sistem, što pomaže da identifikujemo probleme na određenim platformama), koliko dugo koriste sajt, na kojim stranicama sajta se zadržavaju itd. Ovo nam pomaže da stalno poboljšavamo sajt. Ti programi takođe nam anonimno govore kako su ljudi došli do našeg sajta (preko Gugla, društvenih mreža, direktno, itd) i da li su ranije bili ovde.

4.5. YouTube

S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST može ugraditi video snimke sa YouTube. Korišćenje kolačića na YouTube uređuje Guglova politika privatnosti.

4.6. Definicije

Kolačići prve strane i kolačići treće strane

Kolačići prve strane su oni koje postavlja sajt koji u tom trenutku korisnik posećuje – sajt koji je prikazan u polju za URL. Kolačiće treće strane postavlja domen koji ne pripada sajtu koji korisnik u tom trenutku posećuje. Ako korisnik poseti sajt i drugi entitet postavi kolačić kroz taj sajt, to je kolačić treće strane.

Trajni kolačići

Ovi kolačići ostaju na korisničkom uređaju u vremenskom periodu navedenom u kolačiću. Oni se aktiviraju svaki put kada korisnik poseti stranicu koja je kreirala taj određeni kolačić.

Kolačići sesije

Ovi kolačići omogućavaju povezivanje akcija korisnika tokom sesije pretraživača. Sesija pretraživača počinje kada korisnik otvori prozor pretraživača i završava kada zatvori prozor pretraživača. Kolačići sesije se kreiraju privremeno. Kada zatvorite pretraživač, svi kolačići sesije se brišu.

4.7. Isključivanje kolačića

Obično možete isključiti kolačiće prilagođavanjem podešavanja pretraživača da biste sprečili prihvatanje kolačića. Međutim, verovatno ćete ograničiti funkcionalnost naših i velikog broja drugih sajtova, jer su kolačići standardni deo većine savremenih sajtova.

5. Koliko čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti tražene servise, pogodnosti i usluge. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo određene Vaše podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine.

Koliko su bezbedni vaši podaci?

Vaše lične podatke S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST čuva u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primene, prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prilikom obrade Vaših podataka:

  • primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi obezbedili obezbeđivanje delotvorne zaštite Vaših podataka o ličnosti,
  • primenjujemo neophodne mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu Vaših podataka i zaštitili Vaša prava.

Ovim putem Vas obaveštavamo da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbeđujemo da se uvek obrađuju samo oni Vaši podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

Ipak, prenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem sajta S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST.

6. Kontaktirajte nas

S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST posvećeno štiti privatnost svih korisnika svog vebsajta. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene ispod. Ova Politika privatnosti važi za sve stranice na sajtu S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST. Ne primenjuje se na Internet stranice drugih organizacija, uključujući i Internet stranice bliskih organizacija i stranice trećih strana. Internet prezentacija S4 GLOSEC GLOBALNA BEZBEDNOST može da sadrži linkove prema Internet stranama takvih organizacija, koje imaju sopstvenu politiku privatnosti koja se na njih primenjuje.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas.

Ukoliko nastane bilo koji problem u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka, možemo da reagujemo samo ako ste nam se, prethodno, obratili u vezi problema.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.