Korporativna bezbednost

KORPORATIVNA BEZBEDNOST

KORPORATIVNA BEZBEDNOST


Analiza sistema bezbednosti

Sistem bezbednosti predstavlja jedan od najvažnijih sistema poslovanja organizacije. Veoma često se zove i korporativna bezbednost zbog svoje usmerenosti na poslovanje organizacije - korporacije.

Svaka organizacija ima uspostavljen neki vid sistema bezbednosti: zaštitu lica i imovine, zaštitu od požara, zaštitu na radnom mestu, zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, zaštitu informacija, itd. Međutim, praksa pokazuje da postoji potreba za stručnom analizom uspostavljenih segmenata bezbednosti i pronalaženje kritičnih tačaka u njima.

Svrha analize sistema bezbednosti je da se osihura da sistem bezbednosti organizacije bude efikasan u prevenciji, otkrivanju i odgovoru na bezbednosne pretnje i da obezbeđuje optimalnu zaštitu za zaposlene, sredstva i poslovanje.

U poslovnoj praksi, organizacije posvećuju pažnju sistemu bezbednosti na minimumu, odnosno izradi delova sistema u cilju zadovoljenja zakonskih zahteva. Neretko se može sresti organizacija koja nije izvršila zaštitu vlastitih resursa ili poslovanja, jer to nijedan zakon ne traži. U takvim uslovima poslovanja, nije pitanje da li će nastati problemi usled nepostojanja ili neefikasnosti sistema bezbednosti, već kada će se to desiti.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u izradi strateških i operativnih analiza sistema bezbednosti organizacije i njegovoj usaglašenosti sa ciljevima poslovanja. Identifikacijom kritičnih tačaka i poslovnim procesima, definišu se precizni problemi i izrađuju smernice za delovanje u narednom planskom periodu.

Proces analize sistema bezbednosti organizacije uključuje korake kao što su procena bezbednosti, testiranje bezbednosti i revizije sistema bezbednosti, a rezultira razvojem preporuka za poboljšanje i sprovođenje najboljih praksi. Organizacija dobija nepristrasan i kritički izrađen dokument u kome su precizno predstavljeni problemi, moguća rešenja i neophodni resursi koju obezbeđuju optimalnu realizaciju mera. Ovim dokumentom se stvara platforma za integraciju i optimizaciju poslova bezbednosti.


Industrijska bezbednost

Zakonski osnov: Zakon o proizvodnji i promentu naoružanja i vojne opreme, Sl. Glasnik RS broj 36/2018

Savremeno poslovanje nije moguće bez uspostavljenog sistema bezbednosti. Savremeni pravni subjekat, u svom okruženju, ima uticaj velikog broja različitih činilaca: zaposlenih, države, dobavljača, kooperanata, neformalnih grupa, prirode, itd.

U svetlu takvog stanja, neophodna je opširna analiza stanja okruženja i procenjivanja ugroženosti od svih činilaca. Industrijska bezbednost podrazumeva minimalan i prihvatljiv nivo opasnosti od svih činilaca u okruženju.

Industrijska bezbednost, prema zakonskim rešenjima u r. Srbiji obuhvata:

 • Procenu ugroženosti kapaciteta za realizaciju radnih i tehnoloških procesa od različitih spoljnih uticaja;
 • Mere bezbednosti i zaštite materijalnih dobara, kapaciteta za realizaciju radnih i tehnoloških procesa i tehničke dokumentacije kojom se verifikuju konačni proizvodi;
 • Mere i postupke koji se preduzimaju u slučaju narušavanja industrijske bezbednosti.

Industrijska bezbednost je važan segment poslovanja svih pravnih subjekata bez obzira kojom industrijskom granom se bave. Naročit značaj ima kod poslova koji predstavljaju interese države na čijoj teritoriji posluje pravni subjekat, kao što su npr, proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme.

S4 GloSec Globalna bezbednost doo poseduje dugogodišnje iskustvo u izradi planova industrijske bezbednosti.

U procesu izrade planova angažuju se stručnjaci koji su dugi niz godina radili u sistemu odbrane. Posebna pažnja se poklanja implementaciji mera i postupaka za smanjenje rizika u poslovanju pravnog subjekta sa aspekta analize internih i eksternih uticaja, prema kriterijumima savremenih nacionalnih standarda u oblasti društvene bezbednosti, i u skladu sa zakonskim zahtevima.


Integrisane usluge bezbednosti

Savremeni poslovni sistem, u dinamičnom poslovnom okruženju, mora da bude u najvećoj mogućoj meri posvećen, osnovnom biznisu, jer od toga zavisi njegov opstanak i razvoj. Praksa je u savremenom poslovanju, da poslovni sistemi - organizacije, manju pažnju posvećuju poslovima bezbednosti. Preciznije, usmereni su na pronalaženje povoljnog i pouzdanog pružaoca usluga iz određene oblasti. Obično se pristupa rešenju problema izvršavanja poslova u oblasti bezbednosti, tako što se zaposle lica ili se angažuju eksterne organizacije sa licencom. U oba slučaja, vrši se segmento obavljanje samo ugovorenih odnosno zahtevanih poslova.

Integracijom poslova bezbednosti u jednom licu vrši se optimizacija i povećanje efikasnosti, sa dobijanjem nove vrednosti. Nova vrednost se ogleda u činjenici, da angažovano lice, vrši analizu dobijenih i prikupljenih podataka i na osnovu njih izvodi zaključe o stanju bezbednosti organizacije.

Ugovorene usluge iz određenih oblasti (bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara, zaštita od udesa, smanjenje rizika od katastrofa, zaštita informacija, zaštita podataka o ličnosti, itd), ostaju i dalje na snazi, ali se kroz analizu podataka na višem nivou, dolazi do konkretnih saznanja o stanju i rezultatima u toj oblasti.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilne kapacitete za pružanje integrisanih usluga bezbednosti. Vršimo redovno prikupljanje podataka, analizu stanja, obaveštavanje menadžmenta, predlaganje mera za rešavanje problema, praćenje rokova i kvaliteta izvršenja usluga, obuka zaposlenih za rad i postupanje u različitim situacijama, itd. Određujemo lice, sa iskustvom u oblasti pružanja usluga iz oblasti bezbednosti, zaduženo za privredni subjekat.

Rezultat, mesečni izveštaji menadžmentu o stanju poslovanja sa aspekta pojedinih oblasti bezbednosti. Dostavljanje izveštaja se može prilagoditi I poslovnoj politici organizacije.


Konsalting u oblasti bezbednosti

Savremena kompanija je posvećena svojoj pretežnoj delatnosti. Izdvajanje posebnih ljudskih i materijalnih resursa za podršku poslovanju predstavlja dodatni napor i dodatni trošak. U tom cilju pristupa se outsource pojedinih poslova, a najpre poslova bezbednosti.

Poslovi bezbednosti su od krucijalnog značaja za funkcionisanje kompanije. Potpunim i pravilnim dimenzionisanjem poslova bezbednosti, kompanija obezbeđuje kontinuitet poslovanja u svim uslovima. Stiče stratešku prednost nad konkurencijom, sprečava i smanjuje štete, a ujedno povećava ugled.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u pružanju podrške i savetovanja u oblasti bezbednosti. U velikom broju slučajeva rešenja koja su ponudili eksperti GloSec, su smanjili troškove poslovanja, rešili operativne probleme, smanjili gubitke i stvorili optimalne uslove za poslovne poteze u budućnosti.

Tim eksperata GloSec je posvećen svakom pojedinačnom slučaju, sa ciljem optimizacije uslova za bezbedno poslovanje i zaštitu resursa. Tajnost podataka je naš prioritet. Potpuna podrška GloSec tima.


Sistem smanjenja rizika od katastrofa

Zakonski osnov: Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama je deo sistema nacionalne bezbednosti i predstavlja integrisani oblik upravljanja i organizovanja subjekata ovog sistema na sprovođenju preventivnih i operativnih mera i izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posledica katastrofa, uključujući i mere oporavka od tih posledica.

Uspostavljanje sistema smanjenje rizika od katastrofa, podrazumeva:

 • Izradu Procene rizika od katastrofa
 • Izradu Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
 • Izradu Plana smanjenja rizika (za jedinice lokalne samouprave)

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje neophodne licence Ministarstva unutrašnjih poslova i respektabilno iskustvo u izradi sistema zaštite i spasavanja. Dugogodišnje iskustvo u formiranju sistema smanjenja rizika od katastrofa, je rezultovalo implementaciju sistema kod mnogih subjekata (državna uprava, javna preduzeća, privredna društva, kritična infrastruktura, itd).

Licencirani eksperti S4 GloSec Globalna bezbednost, izlaze na teren, utvrđuju potrebe za formiranje sistema i izrađuju navedena dokumenta. Tim GloSec završava sve obaveze do konačne izrade dokumenata shodno zahtevima Sektora za vanredne situacije MUP.

Privredno društvo S4 GloSec Globalna bezbednost je ovlašćeno pravno lice za izvođenje obuka u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.


Informaciona bezbednost

Zakonski osnov: Zakon o informacionoj bezbednosti.

Informacije predstavljaju suštinu poslovanja savremene organizacije. Zaštitom informacija postiže se strateška prednost u odnosu na konkurenciju. Informacije su resurs, čija zaštita najlakše može da se naruši.

Informaciona bezbednost predstavlja skup mera koje omogućavaju da podaci kojima se rukuje putem IKT sistema budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa, kao i da se zaštiti integritet, raspoloživost, autentičnost i neporecivost tih podataka, da bi taj sistem funkcionisao kako je predviđeno, kada je predviđeno i pod kontrolom ovlašćenih lica.

Planiranje i primena mera zaštite IKT sistema donosi sledeće benefite:

 • Određivanje načina i procedura za postizanje i održavanje adekvatnog nivoa bezbednosti sistema;
 • Sprečavanje i/ili ublažavanje posledica incidenata kojima se ugrožava ili narušava informaciona bezbednost;
 • Podizanje svesti kod zaposlenih o značaju informacione bezbednosti;
 • Regulisanje ovlašćenja i odgovrnosti zaposlenih u vezi sa bezbednosšću i resursima informacionih sistema i
 • Unapređenje informacione bezbednosti.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u izradi planske i operativne dokumentacije u vezi sa bezbednošću informacija. Izradom adekvatnih i u praksi primenjivih dokumenata organizacija stvara uslove za poboljšanje vlastitih pozicija i efektivnost poslovanja.

Pored toga, organizujemo obuke u vezi sa bezbednošću informacija u organizaciji, kao i sa preduzimanjem mera zaštite informacija i reagovanja u slučaju narušavanja bezbednosti informacija.


Zaštita lica, imovine i poslovanja

Zakonski osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju.

Obezbeđenje lica i imovine jeste element bezbednosti organizacije. Realizuje se vlastitim resursima kroz samozaštitnu delatnost ili angažovanjem eksterne licencirane organizacije.

Optimalno angažovanje resursa se utemeljuje na izrađenoj Proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Procenom rizika se identifikuju svi ugrožavajući faktori u organizaciji i zvan nje, vrši se procena rizika od njihovog nastanka i moguće posledice. Procena rizika se materijalizuje kroz Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, čija je sadržina i način izrade definisan nacionalnim standardom SRPS A.L2.003 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje neophodne licence Ministarstva unutrašnjih poslova i respektabilno iskustvo u izradi Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. U procesu izrade Akta o proceni rizika,  stručnjaci GloSec vode računa o poverljivosti poslovnih informacija i stvaranju uslova za izradu narednih dokumenata koja su neophodna za dokumentovanje i izgradnju sistema Zaštite lica, imovine i poslovanja.

Dokument koji se izrađuje na osnovu Akta o proceni rizika, jeste Plan obezbeđenja (izrađuje se na osnovu navedenog standarda Deo - 5). Planom obezbeđenja se definišu svi parametri neophodni za sinhronizovano funkcionisanje sistema obezbeđenja a u funkciji zaštite lica, imovine i poslovanja organizacije.

Privredno društvo S4 GloSec Globalna bezbednost je privredno društvo ovlašćeno za izvođenje obuka u oblasti Procene rizika u zaštiiti, lica, imovine i poslovanja.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.