Usluge

BEZBEDNOSNI KONSALTING

1.1 PROCENA UGROŽENOSTI ORGANIZACIJE - INDUSTRIJSKA BEZBEDNOST

Zakonski osnov: Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, Sl. Glasnik RS broj 36/2018

Savremeno poslovanje nije moguće bez uspostavljenog sistema bezbednosti. Savremeni pravni subjekat, u svom okruženju, ima uticaj velikog broja različitih činilaca: zaposlenih, države, dobavljača, kooperanata, neformalnih grupa, prirode, itd.

U svetlu takvog stanja, neophodna je opširna analiza stanja okruženja i procenjivanja ugroženosti od svih činilaca. Industrijska bezbednost podrazumeva minimalan i prihvatljiv nivo opasnosti od svih činilaca u okruženju.

Industrijska bezbednost, prema zakonskim rešenjima u r. Srbiji obuhvata:

  • Procenu ugroženosti kapaciteta za realizaciju radnih i tehnoloških procesa od različitih spoljnih uticaja;
  • Mere bezbednosti i zaštite materijalnih dobara, kapaciteta za realizaciju radnih i tehnoloških procesa i tehničke dokumentacije kojom se verifikuju konačni proizvodi;
  • Mere i postupke koji se preduzimaju u slučaju narušavanja industrijske bezbednosti.

Industrijska bezbednost je važan segment poslovanja svih pravnih subjekata bez obzira kojom industrijskom granom se bave. Naročit značaj ima kod poslova koji predstavljaju interese države na čijoj teritoriji posluje pravni subjekat, kao što su npr, proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme.

1.2 SISTEM ZAŠTITE LICA IMOVINE I POSLOVANJA

Zakonski osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju, Sl. Glasnik RS 104/2013, 42/2015 i 87/2018

Najkompleksnija poslovna funkcija svake organizacije jeste bezbednost. Ostvarivanje bezbednosti podrazumeva permanento angažovanje svih resursa organizacije.

Optimalno angažovanje resursa se utemeljuje na izrađenoj Proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Procenom rizika se identifikuju svi ugrožavajući faktori u organizaciji i izvan nje, vrši se procena rizika od njihovog nastanka i moguće posledice. Procena rizika se materijalizuje kroz Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, čija je sadržina i način izrade definisan nacionalnim standardom SRPS A.L2.003 Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje neophodne licence Ministarstva unutrašnjih poslova i respektabilno iskustvo u izradi Akta o proceni rizika. U procesu izrade Akta o proceni rizika, naši stručnjaci vode računa o poverljivosti poslovnih informacija i stvaranju uslova za izradu narednih dokumenata koja su neophodna za dokumentovanje i izgradnju sistema Zaštite lica, imovine i poslovanja.

Dokument koji se izrađuje na osnovu Akta o proceni rizika, jeste Plan obezbeđenja. Planom obezbeđenja se definišu svi parametri neophodni za sinhronizovano funkcionisanje sistema obezbeđenja a u funkciji zaštite lica, imovine i poslovanja organizacije.

1.3 SISTEM BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Zakonski osnov: Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. Glasnik RS 101/2005, 91/2015 i 113/2017

Bezbednost i zdravlje na radnom mestu i u radnoj okolini je sastavni deo sistema korporativne bezbednosti organizacije.

Implementacija sistema BZR u sistem bezbednosti organizacije je važan segment bezbednosti. Razlog je jednostavan, svi pripadnici organizacije se nalaze na svojim radnim mestima.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u analizi stanja BZR i stepenu implementacije u praksi. Poseban akcenat se daje na osposobljavanje menadžera i stručnih lica za upravljanje poslovima bezbednosti i zdravlja na radnom mestu i u radnoj okolini. U tom cilju se organizuju obuke i priprema za polaganje stručnog ispita pred komisijom nadležnog ministarstva.

1.4 SISTEM ZAŠTITE INFORMACIJA

Zakonski osnov: Zakon informacionoj bezbednosti, Sl. Glasnik RS 6/2016, 94/2017

Informacije predstavljaju suštinu poslovanja savremene organizacije.

Zaštitom informacija postiže se strateška prednost u odnosu na konkurenciju.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u izradi planske i operativne dokumentacije u vezi sa bezbednosti informacija. Izradom adekvatnih i u praksi primenjivim dokumentima organizacija stvara uslove za poboljšanje vlastitih pozicija i efektivnost poslovanja.

Pored toga, organizuju se obuke u vezi sa upravljanjem informacijama u organizaciji, kao i sa preduzimanjem mera zaštite informacija i reagovanja u slučaju narušavanja bezbednosti informacija.

1.5 ANALIZA SISTEMA BEZBEDNOSTI

Zakonski osnov: Zakoni iz različitih oblasti bezbednosti

Sistem bezbednosti predstavlja jedan od najvažnijih sistema organizacije. Veoma često se zove i korporativna bezbednost zbog svoje usmerenosti na poslovanje organizacije-korporacije.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u izradi strateških i operativnih analiza sistema bezbednosti organizacije i njegovoj usaglašenosti sa ciljevima poslovanja. Identifikacijom kritičnih tačaka i poslovnim procesima, definišu se precizni problemi i izrađuju smernice za delovanje u narednom planskom periodu.

Rezultat je dokument u kome su precizno predstavljeni problemi, moguća rešenja i neophodni resursi koju obezbeđuju optimalnu realizaciju mera.

1.6 SAVETOVANJE IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI

Zakonski osnov: Zakon iz različitih oblasti bezbednosti

Savremena kompanija je posvećena svojoj pretežnoj delatnosti. Izdvajanje posebnih ljudskih i materijalnih resursa za podršku poslovanju predstavlja dodatni napor i dodatni trošak. U tom cilju neophodno je izvršiti outsource pojednih poslova, a najpre poslova bezbednosti.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje respektabilno iskustvo u pružanju podrške i savetovanja u oblasti bezbednosti. U velikom broju slučajeva rešenja koja su ponudili eksperti GloSec, su smanjili troškove poslovanja, rešili operativne probleme, smanjili gubitke i stvorili optimalne uslove za poslovne poteze u budućnosti.

Tim eksperata GloSec je posvećen svakom pojedinačnom slučaju, sa ciljem optimizacije uslova za bezbedno poslovanje i zaštitu resusra.

1.7 POSLOVI PRIVATNOG OBEZBEĐENJA

Zakonski osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju, Sl. Glasnik RS 104/2013, 42/2015 i 87/2018

Privatno obezbeđenje se realizuje kroz zaštitnu i samozaštitnu delatnost.  Zaštitna delatnost se poverava eksternim pravnim licima koja poseduju licencu za obavljanje poslova privatnog  obezbeđenja. Samozaštitna delatnost se obavlja vlastitim resursima u posebno uređenom sistemu.

Sistem obezbeđenja se utemeljuje na izrađenoj Proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja. Procenom rizika se identifikuju svi ugrožavajući faktori u organizaciji i zvan nje, vrši se procena rizika od njihovog nastanka i moguće posledice. Optimalan i efikasan sistem obezbeđenja zavisi od mnogo faktora i mora da bude logički uređen.

S4 GloSec Globalna bezbednost poseduje neophodne licence Ministarstva unutrašnjih poslova i respektabilno iskustvo u dimenzionisanju sistema bezbednosti različitih organizacija. U procesu formiranja sistema, vodi se računa o angažovanim ljudskim resursima, materijalnim stvarima i objektima. Samo pravilnim usklađivanjem sva tri elementa je moguće uspostaviti optimalan sistem obezbeđenja.

UPRAVLJANJE RIZIKOM

2.1 PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

Zakonski osnov: Zakon o privatnom obezbeđenju (Sl. Glasnik broj 104/2013, 42/2015 i 87/2018)

Procena rizika je analiza i ocena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Organizacija primenjuje praktične metode i sredstva za realizaciju procesa procene rizika, uklјučujući raspodelu odgovarajućih resursa za proces procene rizika.

Proces procene rizika mora da obuhvati sledeće grupe rizika:

–    rizike opštih poslovnih aktivnosti;

–    rizike po bezbednost i zdravlјe na radu;

–    pravne rizike;

–    rizike od protivpravnog delovanja;

–    rizike od požara;

–    rizike od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

–    rizike od eksplozija;

–    rizike po životnu sredinu;

–    rizike u procesu upravlјanja lјudskim resursima;

–    rizike u oblasti informaciono-komunikaciono-telekomunikacionih sistema.

Organizaciji se preporučuje da u proceni rizika obuhvati i sledeću grupu rizika:

  1. e) rizike od neusaglašenosti sa standardima.

Proces procene rizika se završava izradom Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

S4 Glosec Globalna bezbednost poseduje veliko iskustvo i sve neophodne licence za izradu navedene planske dokumentacije.

2.2 PROCENA RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI

Zakonski osnov: Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. Glasnik broj 101/2005, 91/2015 i 113/2017)

Procenom rizika na random mestu i u radnoj okolini sagledavaju se organizacija rada, radni procesi, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkim i radnim procesima, sredstva i oprema za licnu zaštitu na radu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povreda na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog.

Procena rizika obuhvata:

1) opšte podatke o poslodavcu;

2) opis tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava za rad, i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za licnu

zaštitu na radu;

3) snimanje organizacije rada;

4) prepoznavanje i utvrdivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini;

5) procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti;

6) utvrdivanje nacina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprecavanje rizika;

7) zakljucak i

8) izmene i dopune akta o proceni rizika.

Proces procene rizika rezultuje izradom Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. U skladu sa Zakonom određena pravni lica mogu samostalno da izrađuju procenu rizika na radnim mestima i u radnoj okolini. Tim GloSec pruža pomoć u osmišljavanju, izradi i vođenju dokumentacije u skladu sa Zakonom.

Priprema i osposobljavanje lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, kao i za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednostii zdravlju na radu je rezultat dugogodišnjeg iskustva tima Globalna bezbednost doo

S4 Glosec Globalna bezbednost poseduje veliko iskustvo za izradu navedene planske dokumentacije i sarađuje sa ekspertskim organizacijama iz ove oblasti.

2.3 STANDARD 31000 RISK MANAGEMENT

Krovni standard za oblast upravljanja rizikom  i procene rizika jeste ISO 31000 Risk management.

Ovim standardom su date smernice za implementaciju procesa procene rizika u organizacione procese.

Implementacijom principa ovog standarda u organizacione procese, organizacija podiže vlastite kapacitete za prevenciju opasnih događaja.

Savremeno poslovanje u velikoj meri zavisi od sistema kvaliteta. Standard ISO 9001 za menadžment kvalitetom je svoje postulate zasnovao na principima standarda ISO 31000 Risk management. To dokazuje važnost samog standarda za upravljanje rizikom i implementacije njegovih principa u organizacione procese.

S4 GloSec Globalna bezbednost doo poseduje međunarodni sertifikat za edukacije u oblasti primene standarda ISO 31000 Risk management i veliko iskustvo u ovoj oblasti.

2.4 STANDARDI KVALITETA

Cilj svake organizacije jeste da bude efikasna i efektivna.

Efikasnost predstavlja odnos između ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa.

Efektivnost predstavlja obim u kome su planirane aktivnosti realizovane i planirani rezultati ostvareni.

Održavanje zahtevane i planirane efikasnosti i efektivnosti predstavlja kvalitet. Uspostavljeni sistem dokumentacije, resursa, svesti i odnosa predstavlja sistem kvaliteta.

Principi menadžmenta kvalitetom su: usmerenost na odnos kupac-korisnik; liderstvo; uključenost zaposlenih; procesni pristup; sistemski pristup menadžmentu; kontinuitet poboljšavanja; odlučivanje na osnovu činjenica i partnerstvo sa dobavljačima.

Opredeljenjem za uvođenje sistema kvaliteta, organizacija nije rešila sve probleme, ali se opredelila da uspostavi sistem kojim se upravlja problemima, na konzistentan i dokumentovan način.

Tim S4 GloSec Globalna bezbednost doo poseduje kompetencije kojima može da pomogne u analizi i uspostavljanju sistema kvaliteta, razumevanju potreba i koristi od uvođenja ovog sistema i implementaciji sistema kvaliteta u praksi.

2.5 KONSALTING U OBLASTI UPRAVLJANJA RIZIKOM

Upravljanje rizikom znači upravljanje šansama ili mogućnostima. Rizik je u vezi sa neizvesnošću. To znači da su rizična stanja, ona u kojima nije sve kristalno jasno, ali postoje tragovi informacija koje ukazuju na rešenje.

Identifikacija takvih tragova, omogućava posebno edukovanim menadžerima rizika, da prepoznaju načine rešavanja nastalog ili potencijalnog problema i pomognu procesu donošenja odluka.

Simptomi negativnih događaja se nalaze u okruženju organizacije. Edukovan i siguran menadžer rizika ih lako prepoznaje i sistematizuje.

S4 GloSec Globalna bezbednost je lider na tržištu u oblasti upravljanja rizikom. Ostavrujemo saradnju sa drugim kompanijama u ovoj oblasti, u cilju stalnog poboljšavanja usluga i znanja.

Naš tim može da izvrši analizu procesa u Vašoj organizaciji, identifikuje probleme i predloži rešenja. Takođe, možemo da uspostavimo sistem kriznog menadžmenta zasnovanog na permanentnom upravljanju rizikom.

KRIZNI MENADŽMENT

3.1 UVOĐENJE SISTEMA KRIZNOG MENADŽMENTA
3.2 ANALIZA SISTEMA KRIZNOG MENADŽMENTA
3.3 PROCENE UGROŽENOSTI SUBJEKATA SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA
3.4 IZRADA PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA
3.5 IZRADA PLANA NASTAVKA KONTINUITETA POSLOVANJA
3.6 IZRADA ELABORATA VEŽBI U OBLASTI KRIZNOG MENADŽMENTA
3.7 REALIZACIJA PRAKTIČNIH VEŽBI U RAZLIČITIM OBLASTIMA BEZBEDNOSTI