Kalendar obuka

KALENDAR

November 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 28, 2019 October 29, 2019 October 30, 2019 October 31, 2019 November 1, 2019 November 2, 2019 November 3, 2019
November 4, 2019 November 5, 2019

Kurs: Bezbednost i zdravlje na radu

Kurs: Bezbednost i zdravlje na radu
November 6, 2019

Kurs: Bezbednost i zdravlje na radu

Kurs: Bezbednost i zdravlje na radu
November 7, 2019

Kurs: Bezbednost i zdravlje na radu

Kurs: Bezbednost i zdravlje na radu
November 8, 2019 November 9, 2019 November 10, 2019
November 11, 2019 November 12, 2019

Kurs: Vanredne situacije

Kurs: Vanredne situacije
November 13, 2019

Kurs: Vanredne situacije

Kurs: Vanredne situacije
November 14, 2019

Kurs: Vanredne situacije

Kurs: Vanredne situacije
November 15, 2019

Kurs: Vanredne situacije

Kurs: Vanredne situacije
November 16, 2019 November 17, 2019
November 18, 2019

Početak kursa: Obuka sluzbenika privatnog obezbedjenja

Početak kursa: Obuka sluzbenika privatnog obezbedjenja
November 19, 2019 November 20, 2019 November 21, 2019 November 22, 2019 November 23, 2019 November 24, 2019
November 25, 2019

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja
November 26, 2019

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja
November 27, 2019

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja
November 28, 2019

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja
November 29, 2019

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja
November 30, 2019

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja

Kurs: Zastita lica, imovine i poslovanja
December 1, 2019

SLIKE SA PREDAVANJA

UPIS NA KURS