Doktorske akademske studije

Studentska praksa za studente doktorskih akademskih studija (DAS)

Zašto stručna praksa na doktorskim akademskim studijama?

Sam vrh, ali ne i kraj obrazovanja, predstavljaju doktorske akademske studije. Dolazak do puta kojim se krećete prema najvišim, najzahtevnijim i najotvorenijim nivoima saznanja, znači da ste prevalili dosta težak i dugačak put prethodnog obrazovanja i pronašli sebe u svetlu i na putu još težeg i zanimljivijeg stepena obrazovanja.

Osoba koja je stigla na vrata doktorskih studija, već ima prerogative doktora nauka, studijama se taj deo formalizuje. Naravno, treba biti hrabar i uporan i stići do kraja tog trnovitog puta.

Šta se dobijate završetkom doktorskih studija: 

 1. Velike i izvesne šanse za zaposlenje
 2. Put ka dimenzionisanju vlastite karijere 
 3. Kvalitativno i kvantitativno poboljšanje karijere  
 4. Unapređenje i doprinos savremenim i primenjivim znanjima
 5. Status, zapaženost i prepoznatljivost u akademskoj zajednici
 6. Razvijen i unapređen networking
 7. Izvesnija i  bolja zarada
 8. Nastavak učenja kao platforma koja poboljšava kvaliteta života
 9. Otvaranje novih vidika i pristupa posmatranju pojava u okruženju
 10. Stvaranje predstave o načinu funkcionisanja bezbednosnih pojava u različitim uslovima

CILj

Obavlјanje stručne prakse je element završnog dela doktorskih studija na fakultetima sa bezbednosnim usmerenjima, a može da se obavlja i u toku studija (prasku mogu pohađati i studenti drugih fakulteta, uz prethodni dogovor). Osnovni razlog i svrha izvođenja stručne prakse je da osigura studentima-doktorantima priliku da steknu određeno radno i istraživačko iskustvo. Ovaj proces omogućava postepeni razvoj i primenu znanja, istraživačkih i metodoloških postupaka u određenim oblastima bezbednosti. 

Čitav proces se zasniva na saradnji studenata, mentora stručne prakse sa stručnim licima u privredi, naučnim ustanovama i usmeren je na primenu prethodno stečenih znanja tokom osnovnih i master studija, a u cilju identifikacije, posmatranja i istraživanja bezbednosnih pojava. 

Osnovni cilјevi obavlјanja stručne prakse na doktorskim akademskim studijama – bezbednosni menadžment - su:

 1. Obezbediti studentima-doktorantima priliku da u toku obavlјanja stručne prakse primenjuju različita znanja iz različitih oblasti bezbednosti (upoznavanje studenata sa primenjenim oblicima bezbednosti i problemima koji ih prate, teoretskim modelima bezbednosti, aktuelnom zakonskom regulativom i načinima i pravilima implementacije u praksi, hibridnim modelima bezbednosti, posebnim stanjima u bezbednosti, itd). U funkciji materijalizacije postulate teorije bezbednosti, inovacija u bezbednosti i implementacije sistema bezbednosti u privredi, uklјučiti studente u izradu istraživačkih projekata, prikupljanja podataka o aktuelnim i budućim pojavama, način izrade i saopštavanje rezultata istraživanja, isl.); 
 2. Pomoć studentima u procesu izgradnje i jačanja samopouzdanja u vezi sa radom u različitim oblastima bezbednosti (npr. istraživanje bezbednosnih pojava, identifikovanje kritičnih procesa, analiza stanja sistema bezbednosti, modelovanje procesa, donošenje odluka, simulacije, isl) kroz upotrebu znanja, veština i metodoloških postupaka stečenih tokom studija; 
 3. Razumevanje okruženja organizacije u cilju unapređenja i poboljšanja radnih ambijenata kroz preuzimanje svakodnevnih odgovornosti za poslove bezbednosti; 
 4. Podržati privredne subjekte u procesu održavanja dinamike stručne prakse u konsultativnom smislu;
 5. Osigurati kooperativne treninge koji obezbeđuju simultani razvoj teoretskih i praktičnih znanja i istraživačkih postupaka, što pomaže u profesionalnom razvoju budućih profila zvanja i 
 6. Pružiti studentima priliku za istraživanje i sticanje autentičnog radnog iskustva, što je od izuzetne važnosti za profesionalnu karijeru i obrazovanje tokom čitavog života.  

ISHODI STRUČNE PRAKSE

 1. Izmenjen, realističan i skpetičan pogled studenata na teorijsku, pravnu i stručnu realnost u oblasti  bezbednosti, u privrednim sistemima, organima javne vlasti, različitim privremenim i stalnim telima koja se bave poslovima bezbednosti. 
 2. Sagledana problematika modelovanja i strukturiranja sistema bezbednosti u organizaciji, kroz istraživanje i usaglašavanje potreba, mogućnosti i zakonskih obaveza. 
 3. Razvijena unapređena kritička viđenja i svest o načinima i potrebi primene zakonske regulative
 4. Uspostavlјena unapređena znanja o postojanju planske i operativne dokumentacije kao osnove za razvoj i strukturiranje sistema bezbednosti organizacije i pretpostavka za istraživanje unapređenih verzija i mogućnosti poboljšanja sistema bezbednosti organizacije
 5. Sagledavanje mesta i uloge menadžera bezbednosti u sistemu bezbednosti organizacije i odnosa sa internim i eksternim okruženjem
 6. Razvijeni novi pogledi na mogućnosti istraživanja bezbednosnih pojava, izradu novih modela upravljanja i pristupi upravljanju ljudskim i materijalnim resursima u organizaciji
 7. Unapređeni modeli posmatranja organizacionih procesa u cilju prevencije nebezbednih stanja
 8. Unapređeni alati i pristupi analize i sintetze, simuliranja i modelovanja sistema bezbednosti. 

TRAJANјE STRUČNE PRAKSE

 • Do 60 nastavnih časova (10 radnih dana).

Stručna praksa ne mora da se realizuje u kontinuitetu, već se može prilagođavati potrebama studenata, fakulteta i privrednog društva. Trajanje i raspored rada se utvrđuje na osnovu pisanog zahteva fakulteta sa iskazanom potrebom za vršenje stručne prakse, a u skladu sa ugovornim odredbama.  

Po potrebi i zahtevu studenta-doktoranta, stručna praksa može da se realizuje i kroz veći broj časova.

SADRŽAJ I TEMATSKA RAZRADA STRUČNE PRAKSE

Stručna praksa u privrednom društvu S4 GloSec Globalna bezbednost doo, s obzirom na oblasti delovanja i ekspertize privrednog društva, realizuje se u sledećim oblastima:

R. br. Oblast Kategorija Izbor
1. Modeli bezbednosti na globalnom nivou Primenjena Bira se
2. Krizni menadžment i menadžment rizikom Primenjena Bira se
3. Nacionalna bezbednost i bezbednost države Primenjena Bira se
4. Sistemi bezbednosti Primenjena Bira se
5. Korporativna bezbednost Primenjena Bira se
6. Smanjenje rizika od katastrofa i upravlјanje vanrednim situacijama Primenjena Bira se
7. Kritična infrastruktura Primenjena Bira se
8. Standardi i kvalitet u oblasti bezbednosti Primenjena Bira se

 

Stručna praksa se realizuje pod stručnim vođenjem supervizora, a kroz rad stručnih lica u organizaciji, kompetentnih za pojedine oblasti.

Svi polaznici stručne prakse za doktorkske akademske studije, imaju priliku da svoje istraživačke rezultate objave na konferenciji:

 1. Međunarodna naučno-stručna konferencija “Bezbednost i krizni menadžment –teorija i praksa” (BeKMen) (bekmen.rs)

Za detalje u vezi studentske prakse, možete se obratiti upitom preko KONTAKT forme.

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.