GloSec Knjige

Integrisani sistem zaštite u vanrednim situacijama
Cena: 1800 rsd
Više

Vanredne situacije, nesumnjivo, predstavljaju jedan od najvećih izazova, rizika i pretnji bezbednosti društva. Integracija kapaciteta, snaga i sredstava svih subjekata sistema zaštite i spasavanja, stvara pretpostavke za blagovremeno I pravilno reagovanje na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.

''Integrisani sistem zaštite u vanrednim situacijama'' obrađuje oblast vanrednih situacija i civilne zaštite. Namenjen je studentima osnovnih studija na studijskim programima na kojima se izučavaju vanredne situacije, zaštita i spasavanje i civilna zaštita,kao i studentima specijalističkih studija master i doktorskih studija. Кnjiga može da posluži i svim ekspertima koji na bilo koji način dolaze u dodir sa materijomvanrednih situacija, obzirom da daje kritičke poglede na organizacijski, pravni,moralni, sociološki i psihološki aspekt vanrednih situacija.

Bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima
Cena: 1600 rsd
Više
Povrede i materijalne štete izazvane korišćenjem pištolja I revolvera su svakodnevna pojava. Bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima je imperativ koji nema alternativu.

Ova knjiga je namenjena svim licima koja rukuju i dolaze u dodir sa pištoljima i revolverima, namerno ili slučajno, obzirom na postojanje potrebe za ovakvom tematikom, ali i potrebu za literaturom koja će obezbediti svim licima, koja dolaze u dodir sa pištoljima i revolverima, da se u svako doba podsete mera za bezbedno rukovanje pištoljima i revolverima.

Кnjiga je težišno namenjena službenicima obezbeđenja koji se angažuju u pravnim licima, na poslovima obezbeđenja,kao i licima koja se u procesu samozaštitne delatnosti, u različitim organizacijama, angažuju kao obezbeđenje, čuvari, stražari, redari i slično.
Sistem zaštite i spasavanja u Republici Srbiji
Cena: 1800 rsd
Više
Kao logičan nastavak knjige „Integrisani sistem zaštite I spasavanja“, u ovoj knjizi čitalac može da pronađe konkretne odgovore na sva pitanja u vezi sa materijalizacijom sistema zaštite i spasavanja u praksi u Republici Srbiji.

Knjiga posmatra sistem zaštite i spasavanja kroz prizmu pravnih, ekonomskih, bezbednosnih, socioloških i razvojnih potreba društvene zajednice, tako što čitaocu prezentuje zakonske obaveze na svim nivoima upravljanja, a paralelno objašnjava implikacije po ljudski život i zdravlje, materijalna dobra i životnu sredinu (štićene vrednosti društva).

U svim oblastima posebno je istaknuto mesto i uloga organizovanih snaga subjekata društva na preduzimanju preventivnih i operativnih mera zaštite stanovništva, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.
Prevencija katastrofa, zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama
Cena: 3500 rsd
Više
Katastrofalni događaji i vanredne situacije su predmet istraživanja velikog broja istraživača poslednjih godina. Razlog se nalazi u povećanom broju katastrofalnih događaja, sve većim posledicama po vrednosti društva, kao i sve većem broju proglašenih vanrednih situacija, od lokalnog do nacionalnog nivoa.

Hrestomatija „Prevencija katastrofa, zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama“ katastrofalne događaje i vanredne situacije povezuje u kompleksan sistem. Kompleksnost obuhvata tri oblasti: prevencija katastrofa, zaštita u vanrednim situacijama i spasavanje u vanrednim situacijama. Oblasti su međusobno povezane i neodvojive što suštinski stvara novu kompleksnu celinu.

Autori radova su istaknuti stručnjaci i istraživači u oblasti katastrofa, vanrednih situacija, upravljanja rizikom, odlučivanja, sanacije štete, organizacije, nacionalne bezbednosti, itd. Radovi predstavljaju izvorna mišljenja i pristupe autora.
Teorija Sistema i rizika
Cena: 2800 rsd
Više
Kompleksnost savremenih sistema proizilazi iz postojanja i interakcije različitih resursa (ljudskih, fizičkih, finansijskih, informacionih), kao i iz karakteristika dinamičkog, turbulentnog okruženja u kome oni egzistiraju.

Jedan od osnovnih problema prisutnih u kompleksnim sistemima jeste problem analize i upravljanja rizikom. Osnovu za rešavanje ovog multidisciplinarnog problema pruža teorija rizika. Nastala na dostignućima priznatih naučnih disciplina, teorija rizika ne predstavlja prostu, već interdisciplinarnu sintezu ovih disciplina koja daje novi kvalitet, ali ne na polju predmeta znanja, već na planu koncepata i metoda.

Osnovna ideja autora bila je da se prezentuje sistemsko shvatanje rizika i stvori osnova za razvoj metodologije za analizu i upravljanje rizikom kompleksnih sistema. Sledeći osnovnu ideju, materija u knjizi je obrađena kroz pet poglavlja: Osnovi teorije sistema, Istraživanje sistema, Upravljanje sistemom, Osnovi teorije rizika i Upravljanje rizikom.
Teorija gađanja
Cena: 5800 rsd
Više
Udžbenik je nastao kao rezultat dugogodišnjeg nastavničkog, istraživačkog i stručnog rada autora iz oblasti teorije gađanja i stečenih iskustava tokom realizacije bojnih gađanja pešadijskim i artiljerijskim naoružanjem.

Omogućava pravilno tumačenje postojeće teorije i prakse pripreme i izvršenja neposrednih, poluposrednih i posrednih gađanja naoružanjem kojim su opremljene jedinice Vojske Srbije i jedinice žandarmerije i policije. Rađen je fleksibilno, tako da može da podrži više različitih nastavnih planova i programa za različite profile kadra koji izučavaju ovu problematiku, da protumači važeća pravila gađanja ali i da omogući da se dođe do novih pravila gađanja za konkretno oružje-oruđe i uslove gađanja. Sadržaj udžbenika je podeljen na četiri poglavlja: osnovi teorije verovatnoće i grešaka, teorija rasturanja, teorija neposrednog gađanja i teorija posrednog gađanja.

Plaćanje i Isporuka

Nakon kreirane porudžbine stići će Vam mejl sa uputstvom za plaćanje.

Dostava je besplatna.

Narudžbenica

Izaberite knjigu

Polje mora biti izabrano.
Polje može sadržati slova i brojeve
PIB može sadržati samo brojeve.
Pogrešno uneta mejla adresa
Broj telefona može sadržati samo brojeve
Obavezno polje
Polje može biti samo broj.
Grad može sadržati samo slova

0/250

Invalid Input
Invalid Input

BEZBEDNOST JE IMPERATIV SAVREMENOG DOBA!

E-mail:

office@glosec.rs

Adresa:

Baštovanska 1/6, Beograd

Telefon:

+381 69-195-97-45

Radno vreme:

PON – PET: 9 – 17

O nama

S4 GloSec Globalna bezbednost doo je privredno društvo specijalizovano za obavljanje poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Mapa sajta

GloSec NEWSLETTER

Prijavite se kako biste dobijali najnovije vesti i i informacije o uslugama.
Pogrešno uneta mejl adresa
Invalid Input
Vaša mejl adresa neće biti izložena spam-u.